‘Black Coffee Won Bet Award Through His Limpopo Sangoma’s Help’ – says AKA